O PROJEKCIE
„WoloLAB” to bezpłatne wsparcie mentorskie i doradcze adresowane do organizacji pozarządowych z całej Polski. Do udziału w projekcie poszukujemy NGO, które prowadzą programy wolontariatu adresowane do młodych ludzi i chciałyby udoskonalić swoje działania związane z wolontariatem. Na czym polega projekt?
„WoloLAB” to projekt, bazujący na indywidualnej pracy zespołu Waszego NGO z dwójką doświadczonych mentorów, którzy – podczas serii spotkań warsztatowych - poprowadzą Was przez cały proces rozwiązywania problemów zgodny z podejściem desing thinking. "WoloLAB" to zatem:
  • praca nad realnym wyzwaniem Waszej organizacji, 
  • okazja do poznania metody design thinking i przećwiczenia jej w praktyce,
  • 20 godzin pracy warsztatowej pod okiem naszych mentorów, 
  • dużo wartościowej wiedzy, 
  • okazja do bliższego przyjrzenia się odbiorcom organizacji i ich potrzebom.
00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS
W ramach naszych działań zaprosimy do współpracy cztery organizacje pozarządowe z całej Polski. Od każdej z nich oczekujemy wytypowania zespołu współpracowników (liczącego od 3 do 6 osób), które wezmą udział w sześciu spotkaniach z naszymi mentorami.
Spotkania (co najmniej cztery indywidualne i dwa wspólne dla wszystkich NGO) odbędą się między marcem a majem. W przypadku organizacji z Krakowa i okolic spotkania będą odbywać się w formie stacjonarnej (lub hybrydowej), natomiast organizacje z innych miast będą mogły uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych w formie zdalnej. Cały proces wspólnej pracy będzie prowadzony przez doświadczonych mentorów z wykorzystaniem narzędzi metody design thinking, a uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez pełny cykl opracowywania innowacji zgodny z tym podejściem.
Jeśli po przeczytaniu powyższego masz jakieś pytania lub wątpliwości, czy nasz projekt jest dla Ciebie - prześlij do nas (na adres kontakt@warsztat.org.pl) kontakt do siebie. Chętnie odpowiemy na pytania i wyjaśnimy w szczegółach, jak działa WoloLAB.
Podczas pracy z mentorami zespół każdej z wybranych organizacji: 

- wspólnie z naszymi mentorami przeprowadzi jakościowe badanie wolontariuszy, dzięki któremu pozna i przybliży się do zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań oraz
 
- wykorzysta zdobytą wiedzę do opracowywania pomysłów na rozwijanie i doskonalenie podejmowanych inicjatyw.

Nasza współpraca w ramach Laboratorium będzie bazować na realnych problemach poszczególnych organizacji, a przez to będzie mieć praktyczny charakter i dla każdego z zespołów zakończy się zbiorem konkretnych rekomendacji, wskazujących możliwe ścieżki rozwijania prowadzonych projektów.
SZCZEGÓŁY
Dla kogo?
Uczestnicy
Co oferujemy?
Zapraszamy do współpracy NGO, które prowadzą programy wolontariatu adresowane do młodych ludzi i w swoich działaniach współpracują z młodymi wolontariuszami. 
Każda organizacja, rekrutując się do projektu, musi wytypować zespół uczestników, który – w przypadku wybrania Waszego NGO - będzie współpracować z naszymi mentorami i weźmie udział w spotkaniach warsztatowych. Zespół taki powinien liczyć od 3 do 6 osób.
„WoloLAB” to eksperyment łączący w sobie elementy doradztwa rozwojowego, badania odbiorców oraz kompleksowego warsztatu design thinking. Wszystko to pod okiem doświadczonych mentorów z Warsztatu Innowacji Społecznych. 
Efekty
Program
Warunki
W ramach projektu zespół każdej z organizacji weźmie udział łącznie w sześciu spotkaniach z mentorami. Cztery z tych spotkań będą miały charakter „indywidualny” (będziemy pracować wyłącznie z Waszym zespołem nad wyzwaniem dotyczącym Waszej organizacji). Dodatkowo, zaplanowaliśmy spotkanie otwierające, podczas którego wprowadzimy Was w metodę design thinking oraz spotkanie zamykające, na którym podsumujemy przebieg całego szkolenia. W spotkaniach tych wezmą udział przedstawiciele wszystkich organizacji zaproszonych do projektu. Spotkania te odbędą się w formie zdalnej. 
Gwarantujemy:

- 2 mentorów współpracujących z każdą z organizacji,
- wspólne zaplanowanie i przeprowadzenie badania odbiorców,
wspólne opracowanie rekomendacji rozwojowych.

Oczekujemy:

- stałego zespołu osób – przedstawicieli organizacji (od 3 do 6 uczestników)
- zaangażowania we wspólną pracę
udziału w sześciu spotkaniach warsztatowych w ramach Laboratorium.

Każda z organizacji wybranych do udziału w projekcie skorzysta z ponad 20 godzin pracy warsztatowej z doświadczonymi mentorami, którzy przeprowadzą uczestników przez proces opracowywania innowacji zgodny z metodyką design thinking.

Podczas wspólnej pracy wypracowane zostaną rekomendacje, wskazujące możliwe kierunki rozwoju inicjatyw każdej z organizacji. Inspiracją dla tych rekomendacji będzie lepsze zrozumienie odbiorców - ich potrzeb, oczekiwań oraz kontekstu w jakim funkcjonują.
HARMONOGRAM
 Rekrutacja 
Zgłoszenia organizacji przyjmujemy do 28 lutego 2022 r.. Wasze aplikacje będziemy rozpatrywać na bieżąco, dlatego nie warto zwlekać z przesłaniem zgłoszenia :)
do 28 lutego
 Spotkanie
 otwierające 
Spotkanie otwierające odbędzie się 9 marca i potrwa 4 godziny (9:00 – 13:00). W spotkaniu wezmą udział pełne zespoły wytypowane przez wszystkie NGO zaproszone do udziału w projekcie oraz nasi mentorzy. Podczas otwarcia przekażemy uczestnikom wszystkie istotne informacje na temat procesu składającego się na „WoloLAB” i jego założeń. Wtedy także rozpoczniemy pracę warsztatową, wprowadzając uczestników w teoretyczne aspekty metody design thinking.
9 marca 2021
9:00 - 13:00, zdalne
 Warsztat Indywidualny nr 1 i 2 
Zespół każdej organizacji odbędzie łącznie cztery indywidualne spotkania z dwójką mentorów. Pierwsze dwa spotkania będą przeznaczone na zmapowanie doświadczeń związanych z wolontariatem w danej organizacji - będziemy identyfikować mocne oraz słabe strony dotychczasowych działań oraz wyzwania, z którymi mierzycie się w swojej działalności. Na końcu tego etapu powstanie plan badania odbiorców dostosowany do sytuacji każdej z organizacji. Uczestnicy zostaną także wyposażeni w praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do jakościowego badania odbiorców. Drugie spotkanie zakończy się przydzieleniem zadania domowego wszystkim uczestnikom projektu.

Prace badawcze
W połowie procesu uczestnicy projektu “ruszą w teren”. Ich zadaniem (realizowanym poza spotkaniami warsztatowymi) będzie bezpośrednie spotkanie użytkowników (/wolontariuszy poszczególnych NGO) oraz zdobycie od nich („z pierwszej ręki”) informacji na temat potrzeb, oczekiwań oraz opinii na temat działań organizacji.

 Warsztat Indywidualny nr 3 i 4 
Dwa ostatnie spotkania (także o charakterze indywidualnym) przeznaczymy na pogłębioną analizę informacji uzyskanych podczas badań odbiorców. Zdobyta w wywiadach wiedza posłuży nam do generowania pomysłów na działania, które mogłyby poprawić programy wolontariatu prowadzony przez Waszą organizację. . Podczas tych dwóch spotkań poznacie też metody grupowej pracy kreatywnej, które będziecie mogli wykorzystać w przyszłości.

Całość procesu warsztatowego powinna zakończyć się nie później niż w maju (terminy poszczególnych spotkań będziecie uzgadniać bezpośrednio z mentorami, tak by były one dogodne dla wszystkich uczestników procesu).

marzec
Kraków/zdalnie
kwiecień/maj
Kraków/zdalnie
- Anna Antolak, SKPG
"Zdecydowanie polecam każdemu udział w projekcie. W stosunkowo krótkim czasie i w przystępnej formie pozwala on zdiagnozować realne problemy, wyzwania i obszary działania organizacji, które wymagają udoskonalenia. Dzięki pogłębionej analizie funkcjonowania poszerza się perspektywa i rozumienie odbiorców działań. Profesjonalna opieka mentorów, którzy przy pomocy innowacyjnych metod i narzędzi pobudzają kreatywność, owocuje zbiorem gotowych rozwiązań i pomysłów na rozwijanie oraz doskonalenie podejmowanych inicjatyw, a także wskazówek odnośnie ich wdrażania. Wiedzę i umiejętności wyniesione z warsztatów można łatwo zaadaptować do innych dziedzin. Udział w projekcie to wartościowo spędzony czas, a przy tym dobra zabawa :)"
MENTORZY
DR SEWERYN RUDNICKI

Socjolog i psycholog, naukowiec i badacz, trener design thinking. Pracuje na Akademii Górniczo-Hutniczej, wykładał także na UJ, WSE i na uczelniach zagranicznych. Poza działalnością naukową od wielu lat w praktyce zajmuje się badaniami społecznymi w praktyce oraz moderowaniem procesów design thinking. 
JAN STRYCHARZ

Jest absolwentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspertem ds. innowacji (w tym wykorzystania metod design thinking w zarządzaniu procesem innowacyjnym), specjalistą w zakresie analityki rynku, badań i ewaluacji. Uczestniczył w tworzeniu wielu programów badawczych, doradczych i szkoleniowych zarówno dla organizacji publicznych, społecznych, jak i dla biznesu. 
ŁUKASZ MAŹNICA

Ekonomista, trener Design Thinking, badacz doświadczeń użytkowników z 5-letnim doświadczeniem w badaniach jakościowych i ilościowych. Jako mentor i doradca współpracuje z firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.  Jako wykładowca współpracuje z AGH w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z Design Thinking. 
DAWID SOBOLAK

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Swoje doświadczenia z działalności w biznesie przeniósł do sektora pozarządowego. W ramach działalności w NGO zrealizował wiele projektów, których celem było poszukiwanie nowych rozwiązań problemów społecznych.  Obecnie pełni również rolę doradcy kluczowego w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.  
ORGANIZATORZY
Program mentorskiego wsparcia nastawiony na doskonalenie działań związanych z wolontariatem w NGO.